تحلیل محتوای موضوع زنان و خانواده در دوهفته نامه آوای هامون...

تحلیل محتوای موضوع زنان و خانواده در صفحات نخست دوهفته نامه آوای هامون مهدیه امیری دشتی     در این تحقیق از طریق روش تحلیل محتوا، محتوای صفحات نخست چهل شماره از دو هفته نامه آوای هامون در رابطه با زن...

ویژه نامه کتاب کرونا توسط نشریه آوای هامون منتشر شد...

  به گزازش وبسایت تحلیلی هامون ایران؛ تارنمای جامعه مدنی جنوب ایران، ویژه نامه کتاب کرونا توسط دوهفته نامه آوای هامون منتشر شد.      ویژه نامه ۴۷۵ صفحه ای «کتاب کرونا»، با بیش از  ۷۰ عنوان متن در چها...

ایده ملت-دولت؛ بهترین راه همدلی و همکاری اقوام: گفتگوی اختصاصی آوای ها...

ایده ملت-دولت؛ بهترین راه همدلی و همکاری اقوام گفتگوی اختصاصی آوای هامون با دکتر احمد زیدآبادی؛ نویسنده و روزنامه نگار   علی اصغر درلیک-مصطفی خالق پور: گفتگو با احمد زیدآبادی بهانه نمی‌خواهد. گش...

مدرنیته ایرانی؛ تجربه ای افسرده؛ گفتگوی اختصاصی با سوسن شریعتی...

مدرنیته ایرانی؛ تجربه ای افسرده گفتگوی اختصاصی هامون ایران با دکترسوسن شریعتی گفتگو از مجید نصوری   اشاره: دکتر سوسن شریعتی؛ محقق تاریخ و فلسفه و جامعه شناس معاصر ایرانی در گفتگویی مفصل با سالنا...