صفحات مطبوعاتی هامون

طرح صفحات مطالعات فرهنگی “هامون”
طراح و پیشنهاددهنده: اسماعیل حسام مقدم
اشاره:
انجمن هامون ایران صفحاتی را به طور هفتگی در هفته نامه های استان بوشهر  تدوین و منتشر خواهد نمود که به حوزه های جامعه مدنی در جنوب و تفسیر مفاهیم و نهادهای فرهنگی دوره مدرن خواهد پرداخت. تا پاییز ۱۳۹۲ قریب به ۵۰ شماره از صفحات هامون در هفته نامه های اتحادجنوب، نصیربوشهر و بیرمی منتشر گردیده است.

موضوعات پیشنهادی برای صفحات این ضمیمه به شرح ذیل می باشد:

موضوع صفحات:  
جوانان
سبک زندگی
محیط زیست
حقوق بشر
صلح
سالمندان
مهاجرین
کودکان
معلولین
NGO
زنان
روستا
اقلیت و حاشیه نشینها
دانشگاه
اصناف    ۱۵
زندگی روزمره
ادبیات
اندیشه
هنرهای تجسمی
تئاتر
سینما
موسیقی
کتاب
مطبوعات
اقتصاد
تاریخ
سیاست
ورزش
وب
طرح موضوعات پیشنهادی(مقالات بین هزار تا هزارودویست کلمه باشد): نویسندگان محترم موضوعات نوشتارهای خویش را مبتنی بر موضوعات زیر انتخاب نمایند.

جوانان:
زیست جوانان و فرهنگ ایرانی/جوانان و فرهنگ خانواده (ریش سفیدی، تمایز نسلها و…)/جوانان و مصائب زیستن در جهان جدید/جوانان و ساختار آموزشی ایران/نهادهای دولتی و جوانان ایرانی/جوانان و اوقات فراغت/فرهنگ روابط جوانان/زیبایی شناسی جوانان ایرانی/تحلیل جوانان در ادبیات و هنر/تحلیل جوانان در باورهای عامیانه

سبک زندگی:
سبک زندگی و مصرف/نسبت فرهنگ شهری وسبک زندگی/نسبت فرهنگ توده و سبک زندگی/سبک زندگی و فرهنگ سریالهای تلویزیونی/سبک زندگی و فرهنگ موتورسواری/سبک زندگی و دختران دانشجو/سبک زندگی و پسران دانشجو/مد و سبک زندگی/سبک زندگی های نامتعارف

محیط زیست:
محیط زیست و حقوق شهری شهروندان/محیط زیست و فضاهای سبز شهری/محیط زیست و حقوق حیوانات شهری/محیط زیست فضای زیستی مناطق مسکونی/محیط زیست و فعالیتهای صنعتی درون شهرها/محیط زیست و مسئولیتهای مدنی شهروندان/آینده محیط زیست مناطق صنعتی جنوب ایران/محیط زیست و فضای زیستی خلیج فارس/محیط زیست و مسئولیتهای رسانه ها

حقوق بشر:
حقوق بشر و مفاهیم شهروندی/حقوق بشر و حقوق دیگری/بررسی مفاهیم حقوق بشر و تطابق با موقعیتهای محلی شهروندان/تحلیل مفاهیم مدنی در اعلامیه حقوق بشر/تاریخچه مفاهیم حقوق بشری/تحلیلهایی بر نقض مفاهیم حقوق بشر در جهان و ایران/نسبت قدرت و حقوق بشر/نسبت اخلاق و حقوق بشر/نسبت جهان جدید پسایازده سپتامبری و حقوق بشر/تطبیق حقوق شهروندی و حقوق بشر/تطبیق دموکراسی و حقوق بشر/تطبیق حقوق بشر و قانون اساسی ایران/آسیب شناسی مفاهیم حقوق بشری در جهان و ایران/فهم شهروندان از مفاهیم حقوق بشر

 صلح:
ادبیات صلح در ادبیات جهان و ایران/مفهوم صلح در زندگی امروزین انسان/آسیب شناسی مفهوم و مکانیزمهای صلح در قوانین بین المللی/ذهنیت صلح طلبانه و حقوق مدنی شهروندان/تطبیق تاریخی صلح و خلاقیت بشر/بررسی فرهنگ انسانی مبتنی بر صلح/خاستگاه های مفهوم صلح در اندیشه انسان معاصر(مدرن)/گفت و گوی فرهنگها و مفهوم صلح/مدارا و تساهل فرهنگی و مفهوم صلح/صلح پایدار در جهان پسایازده سپتامبری

 سالمندان:
حیات سالمندان در ایران امروز/حقوق سالمندان در برنامه ریزی شهری (در قوانین اساسی و بشر)/خانه سالمندان و چگونگی زیست آنان/توسعه فرهنگی و نقش سالمندان/دیدگاه شهروندان به جایگاه سالمندان در جامعه/زندگی روزمره سالمندان در فرهنگ ایرانی/آسیبهای اجتماعی زیست سالمندان در ایران/آینده جامعه ایرانی و مساله سالمندی/حقوق شهروندی سالمندان و تامین اجتماعی/تجربه برنامه ریزی برای سالمندان در دیگر کشورها/سالمندان و خانواده/سالمندان و نقش خاطره ها و حافظه ی آنان در زیست شهری/سالمندان و نقش آنان در ادبیات و هنر

 مهاجرین:
مفاهیم مهاجرین، تبعیدشدگان، آوارگان، جنگ زده ها و… در فرهنگ ایرانی/نگرش تاریخی به مفاهیم مهاجرتی در جهان و ایران/مهاجرت نخبگان(فرارمغزها) و جامعه ایرانی/زیست شهری مهاجرین و حقوق شهروندی آنان/فضای زیستی مهاجرین و ارتباط آنها با دیگر شهروندان/اقتصاد مهاجرین در ایران و جهان/نسل های بعدی مهاجرین و فرهنگ شهروندی/نظام آموزشی و مهاجرین/نظام سیاسی- برنامه ریزی و مهاجرین/سرمایه نمادین/فرهنگی مهاجرین در جامعه دیگری/مردم نگاری تجربه زیسته مهاجرین/آسیب شناسی فرهنگی مرتبط با جهان مهاجرین/ذهنیت برساخته شهروندان نسبت به مهاجرین

کودکان:
ادبیات کودک و جهان بزرگسالان/کودکان در ادبیات و هنر بزرگسالان/فضای زیستی کودکان در شهرها/حقوق شهروندی کودکان/تحلیل فضای کودکستانها/کودکان در جهان جدید/کودکان و خانواده/زیبایی شناسی کودکان در زیست شهری آنان/جهان آینده از دید کودکان/آسیب شناسی کودک آزاری/کودکان کار و حقوق شهروندی/ بشر آنان/روانشناسی کودکان و تعلیم و تربیت آنان/رعایت حقوق کودکان در برنامه ریزی های شهری

معلولین:
حقوق شهروندی معلولین در جهان جدید/شهروندان معلول و آسیب های شهری/شهروندان معلول و آسیبهای جنگ/معلولین و بازنمایی آنان در هنر و ادبیات/معلولین و بازنمود آنان در سیاستهای فرهنگی/خاطرات و زیست روزمره معلولین/سیستم اقتصادی و حضور معلولین/معلولان و فرهنگ بهداشتی و درمانی/معلولان و درک عامیانه از معلولیت در جامعه/جایگاه معلولین در برنامه ریزی های شهری

ان جی او:
ان جی او  و نقش مدنی آنان در جامعه/انواع ان جی او   و کارکردهای آنان/تحلیل زمینه و بستر مناسب برای رشد ان جی او/فعالیت های داوطلبانه و نهاد ان جی او  در توسعه و رشد مدنیت/سرمایه فرهنگی-اجتماعی ان جی او  در ایران/ان جی او   و حضور در حقوق اساسی و بشر(مبانی حقوقی)/ان جی او  و فعالان حوزه مدنی اش و نسبت آن با سیاستگذاری های فرهنگی/تغییرات اجتماعی/فرهنگی و  حضور ان جی او/تحلیل تطورتاریخی تجربه فعالیت های ان جی او در ایران/آسیب شناسی فعالیتهای مدنی/شهری ان جی او در ایران/جایگاه ان جی او  در سیاستهای آموزشی/ بهداشتی/ محیط زیستی/…/برداشت و ذهنیت شهروندان نسبت به نهاد ان جی او   در ساختار شهری/ارتباط نهادهای شهرداری و ان جی او  در برساخته کردن مفهوم شهروندی

زنان:

نقش مدنی زنان در جامعه امروز ایران/اقتصاد و زنان/خانواده و زنان/سبک زندگی زنان و جهان مردسالارانه/ازدواج ایرانی و ذهنیت زنانه/زنان و تحصیلات دانشگاهی/فهم زنانه از جهان پیرامون/زنان و هویت در جهان امروز/پیوند هنرو ادبیات و فضاها و شخصیت های زنانه/مبانی حقوقی زیست زنانه در جهان جدید/نگرشهای جنسیتی به زنان در فرهنگ ایرانی/شهر و بازسازی زیست زنانه (کیفیت زیست زنانه)/تفاوت نسلی بین زنان بزرگسال و دختران نوجوان

روستا:
رابطه و پیوند روستا با فضاهای شهری/تعریف جدید از فضاهای روستایی و نسبت آن با جامعه مدنی/روستا و سرمایه نمادین/فرهنگی در جامعه مدنی/روستا و بازنمایی آن در هنروادبیات/خاستگاه مشارکت و یاریگری در فرهنگ روستا/نقش عشایر و روستاییان در پروسه رشد فرهنگی ایران/برساخته ذهنی روستاییان از شهرنشینی/اقتصاد روستا و نظام فرآیندی توسعه/مردم نگاری فضای روستایی (مطالعه موردی)/تفسیر مهاجرت از روستا به شهر و ذهنیت برساخته روستاییان/موقعیت روستا در جهان شهری شده معاصر

اقلیت و حاشیه نشین ها:
حومه ی شهر و حاشیه نشینها و برنامه ریزی فرهنگ شهری/تبیین موقعیت اقلیت ها/حاشیه نشینها در ذهنیت شهر/نگرش خاص شهروندان عادی به اقلیت ها/حاشیه نشینها/ارتباط فرهنگی اقلیتهای قومیتی، نژادی، مذهبی، ملیتی و … با شهر محل سکونت/تعریف هویتهای اقلیتی برای سیاستگذاری های فرهنگی در شهر/مدیریت شهری و توجه به حقوق اقلیتها/حاشیه نشینها/نقش اقلیتها/حاشیه نشینها در توسعه و رشد فرهنگی/مردم نگاری زندگی روزمره اقلیتها/بازنمایی اقلیتها/حاشیه نشینها در هنروادبیات/بازتحلیل مفهوم صدادارکردن گروه های خاموش در فرهنگ ایرانی

دانشگاه:
انسان دانشگاهی و تفکر مدرن/جنبش دانشجویی و مفاهیم برساخته آن/دانشگاه ایرانی و مفاهیم درون آن/توسعه و رشد فرهنگی و دانشگاه ایرانی/دانشجویان و تفکر انتقادی و دانشگاه/تاریخ جنبش دانشجویی ایران و تحلیل آن/پیکره بندی نظام دانشگاهی و ذهنیت دانشجویان نسبت به آن/سرمایه فرهنگی/نمادین اساتید دانشگاه/خانواده و دانشجویان/تجربه زیسته دانشجویی و تفسیر مردم شناسانه آن/سیاستگذاری های فرهنگی و دانشگاه ایرانی/آسیب شناسی فضای دانشگاهی در ایران/دانشگاه و پیوند آن با جامعه مدنی

اصناف:
اخلاق صنفی و جامعه ایرانی/فهم اجتماعی از اصناف در جامعه مدنی/تفسیر کارکرد فرهنگی اصناف در جامعه ایرانی/قدرت اصناف در مواجهه با دولت/مطالعه موردی اصناف با رویکرد مطالعات فرهنگی/پیوند اصناف با اقتصاد محلی / ملی  / جهانی/تحلیل حقوقی نهاد اصناف / بازار/تحلیل کارکردهای فرهنگی اصناف در توسعه فرهنگی/بازاندیشی در مفهوم اصناف در ذهنیت شهروندان/تحلیل چگونگی نقش اصناف در بازارآزاد / رقابتی / انحصاری

زندگی روزمره:
تحلیل مفهوم زندگی روزمره در جهان جدید/تحلیل زیست روزمره کنشگران انسانی در جامعه ایرانی/بازنمایی زندگی روزمره در هنروادبیات/زندگی روزمره و طبقه متوسط/تحلیل مقاومت فرهنگی در زندگی روزمره شهروندان/زندگی روزمره و توده سازی رسانه ها/بازتعریف موقعیت اقلیتهای جنسیتی / قومیتی / نژادی / مهاجریتی / حاشیه نشینی … در زندگی روزمره/زندگی روزمره و تحلیل فضای زیستی شهروندان/تحلیلی از زندگی روزمره یک نویسنده یا یک شهروند یا …/تحلیل مناسبات فرهنگی-اجتماعی در زندگی روزمره ایرانی/تحلیل خشونت در زندگی روزمره/نسبت زندگی روزمره و صنعت فرهنگ/زندگی روزمره و بازتولید معنا توسط شهروندان/خلاقیت در زندگی روزمره/زیبایی شناسی زندگی روزمره/نسبت زندگی روزمره و زندگی نخبه گرایانه/زندگی روزمره در جهان مجازی – رسانه ای/تجربه زندگی روزمره در فرهنگهای دموکراتیک/فرهنگ رژیم غذایی و زندگی روزمره/فرهنگ پوشش و مد در زندگی روزمره

ادبیات:
بازنمایی شهر و جامعه مدنی در ادبیات/بازی زبانی شهروندان -زبانشناسی شهری/جهان شناسی ادبیات نخبه -روشنفکری در ایران و جهان/جهان شناسی ادبیات عامیانه -فولکلور -توده ای در ایران و جهان/نسبت ادبیات و بازاندیشی در هویت شهروندی -انسانی/گونه شناسی ادبیات فارسی معاصر/ادبیات و امر مدرن/ادبیات و تفکر انتقادی/سانسور و ادبیات/ادبیات مقاومت/مکتبهای ادبی و بسترهای اجتماعی فرهنگی اشان/نقد ادبی و مطالعات فرهنگی/صورتبندی ژانرهای ادبی در فرهنگ معاصر ایران/پست مدرنیته و ادبیات/ادبیات در برابر توتالیتاریسم/تفسیر متنهای ادبی با رویکردهای نقدادبی/متن ادبی (داستان، شعر، نمایشنامه، رمان، …)/فلسفه و ادبیات/ادبیات بومی و تفسیر جایگاهش در گفتمان ادبیات ملی

اندیشه:
فلسفه روشنگری و انسان مدرن/اندیشمندان مدرن و تبیین نظرات شهروندی/روشنفکری در دنیای جدید/انسان مدرن و اسطوره های مدرن/تحلیل استعاره هایی برای انسان مدرن/نواندیشی دینی و جهان سنت/مبانی دموکراتیزاسیون در جوامع مدنی/فلسفه رسانه و عوام گرایی/ریشه های عقلانیت انتقادی در مفهوم شهروندی/شهر و خاطره نسلی/نشانه های روشنفکران در جهان پسایازده سپتامبری/فقر تاریخیگری و جهان فضاها و مکانها/تحلیل مکانها – نامکانها در فلسفه زندگی روزمره/واسازی مفاهیم دوگانه/زیبایی شناسی جهان مدرن و پست مدرن/نشانه شناسی جهان سنت -مدرن -پست مدرن/فلسفه و امر دیگری/فلسفه و امر ناخودآگاه/ابزوردیته و فلسفه پوچی در جهان مدرن/صورتبندی گفتمانهای مسلط- مقاوم بر جهان جدید/بازاندیشی هویت در جهان جدید

هنرهای تجسمی:
تبیین جهان جدید هنرهای تجسمی/متنهای تجسمی (نقاشی، خطاطی، نقاشیخط، گرافیتی، کاریکاتور، مجسمه سازی، تایپوگرافی، چیدمان، …)/تفسیر آثار تجسمی مدرن با رویکرد نقد ادبی/هنرهای تجسمی و مطالعات فرهنگی/زیبایی شناسی جهان جدید هنرهای تجسمی/معرفی مکاتب و آفرینندگان هنرهای تجسمی/معرفی مکاتب نگارگری در فضای بومی/تبیین فهم شهروندان از متنهای تجسمی/تفسیر هنرهای تجسمی عامه پسند/ توده ای/بازاندیشی در هویت براساس فضای هنرهای تجسمی

تئاتر:
تبیین جهان جدید تئاتر و سبکهای جدید تئاتری/متنهای تئاتری(ابزورد، مولتی مدیا، کلاسیک، مونولوگ، نمایشنامه خوانی، پرفورمنس،  ….)/تفسیر متنهای دراماتیک با رویکرد نقدادبی/تئاتر و مطالعات فرهنگی/تبیین فهم شهروندان از مفاهیم دراماتیک/تحلیل جهان تئاتر نخبه گرایانه در کنار تئاتر توده/مکاتب هنر نمایشی در تئاتر بومی ایران/هنر نمایش و جامعه نمایشی/هویت و بازاندیشی آن در تئاتر

سینما:
تبیین فضاهای سینما و مفهوم شهروندی/متن های سینمایی و نقد ادبی آنها/ژانرها و مکاتب سینمایی و تحلیل آنها/سینما و مطالعات فرهنگی/تاریخ سینما و تطورات اندیشه بصری/تصویر جامعه و فرهنگ به میانجی سینما/نگاه خیره سینما و هویت مدرن/تحلیل صنعت – رسانه – هنر سینما در جهان پسایازده سپتامبری/سینما و چندگانگی فرهنگی در جهان جدید

موسیقی:
موسیقی در جهان جدید/تحلیل متنهای موسیقیایی براساس نقدادبی/موسیقی زیرزمینی و هویت آفرینشگران آن/بررسی مکاتب و گونه های موسیقیایی/موسیقی در زندگی روزمره معاصر/زیبایی شناسی موسیقی در جهان جدید/فهم موسیقی و درک آن/سازشناسی و درک زبان نت ها در موسیقی

کتاب:
معرفی کتاب/کتابشناسی و مرجع شناسی در حوزه های جامعه مدنی/فضای انتشار کتاب و تحلیل جامعه شناختی آن/تحلیل پاتوقهای کتابفروشی در ایران/تحلیل اقتصادی کتابفروشان/تحلیل اقتصادی بازار نشر/هویت فرهنگی بازار کتاب/کتاب و زندگی روزمره/تحلیل کتابخانه های عمومی و جامعه مدنی

مطبوعات:
رسانه شناسی/شهروندی و مطبوعات/حقوق اساسی و قانون مطبوعات/روزنامه نگاران و اخلاق حرفه ای/روشنفکری و ژورنالیسم/آکادمیسم و ژورنالیسم/آسیب شناسی فضای مطبوعات محلی – بومی/تحلیل فضای مطبوعات براساس نقد ادبی جدید – مطالعات فرهنگی/مطبوعات و دموکراسی/مطبوعات و نهادهای صنفی آن/مطبوعات و اقتصاد رسانه ای/مطبوعات و رسانه های جدید مجازی/معرفی مجلات و روزنامه های محلی – ملی – بین المللی/زندگی روزمره روزنامه نگاران و خلق متنهای ژورنالیستی

 اقتصاد:
تحلیلهای اقتصادی/تحلیل نهادهای اقتصادی/پیوند اقتصاد و فرهنگ/اقتصادشهری و شهروندان/توسعه اقتصادی و شهروندان

تاریخ:
تاریخ و بازنمایی هویت ملی / قومی / نژادی///تاریخ و بازنمایی قدرت/فقر تاریخیگری/هویتهای جدید و سربرآوردن تاریخ جدید/تاریخ اقلیت در برابر تاریخ هژمونیک اکثریت

سیاست:
سیاست و جهان جدید/سیاست در ادبیات/سیاست بازنمایی هویتها در رسانه ها/سیاستگذاری فرهنگی و هویتهای شهری/احزاب و جامعه مدنی/فعالین سیاسی و فرهنگ سیاسی/تحلیل مکاتب سیاسی و بسترهای فرهنگی آن/سیاست و عوامفریبی

 ورزش:
ورزش و امید زیست/ورزش و سرمایه فرهنگی-اجتماعی/تحلیل ورزشی/ورزش و سیاست/ورزشهای محلی و بازیها و بسترهای فرهنگی/شهر، شهروندی و ورزش

وب:
معرفی وبسایتها و وبلاگها/هویت مجازی و جهان جدید/ساختار معنایی در جهان مجازی/مطالعات دنیای مجازی و مطالعات فرهنگی/تحلیل زندگی روزمره در جهان مجازی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *