خیریه ها و تعهد سیاسی به معلولین؛ یادداشتی از ایرن واعظ زاده...

خیریه ها و تعهد سیاسی به معلولین ایرن واعظ زاده   چرا خیریه هایی که برای ارتقا وضعیت یک قشر خاص (در اینجا مشخصا افراد دارای نقص عضو) می کوشند، انرژی خود را صرف مبارزات مدنی و خودکفاسازی این افرا...

بهاری برای خواندن

بستۀ پیشنهادی «کتاب»؛ بهاری برای خواندن  مجموعه ای از کتاب هایی که می شود در بهار خواند و لذت برد. این مجموعه کتابها را وبسایت فرهنگ امروز ارائه داده است، باهم معرفی این کتاب ها را بخوانیم: ۱ مسایل ا...