- هامون ایران - https://www.hamooniran.ir -

مرغ سحر برخیز و بخوان؛ یائئاشتی از اسماعیل حسام مقدم درباب استاد محمدرضا شجریان

 آفرینش متن در جهان معاصر همواره با صورتبندی هویت و شخصیت خالق متن همبسته است. ازهمین رو آن متن چندساختی که استاد محمدرضا شجریان در هشتاد سال زیستن در جهان خلق نمود، حکایت از عمق و گستره شناخت وی از انسان ایرانی، جامعه و فرهنگ او دارد.

این آفرینش متن در جهان پیچیده معاصر، وقتی با زیست عامه مردم عجین می شود، معناهای بسیار گوناگونی را صورت می بخشد؛ همانگونه که متنهای موسیقیایی، هنری و اجتماعی شجریان به آفرینش این معناهای گوناگون ایستاده است.

این همان چیزی است که شخصیت شجریان را مبدل به نشانه و سمبل نموده و خواهد نمود. شخصیتی اسطوره ای که در میان تراژدی های زمانه زیست و به آفرینش متن پرداخت. بی شک در آینده این شخصیت اسطوره ای مبدل به هماوردگاهی بزرگ و عظیم برای جدال و ستیزه اندیشه های متضاد و پارادوکسیکال خواهد شد. و ازهمین رو مرغ سحر همچنان خواهد خواند و اسطوره استاد محمدرضا شجریان در میان زندگی روزمره عوام مردم به زیست خود ادامه خواهد داد.