سومین شماره سالنامه ارغنون هامون (شماره پیاپی ۲) منتشر می شود...

به گزارش وبسایت هامون ایران؛ تارنمای جامعه مدنی جنوب ایران، سومین شماره سالنامه ارغنون هامون (شماره پیاپی ۲) منتشر می شود. این سالنامه که با عنوان “برای هامون”  در ۳۰۰ صفحه طراحی و تدوین ...

دومین شماره سالنامه ارغنون هامون (شماره پیاپی یک) منتشر شد...

به گزارش وبسایت هامون ایران؛ تارنمای جامعه مدنی جنوب ایران دومین شماره سالنامه ارغنون هامون (شماره پیاپی یک) منتشر شد. این سالنامه در ۲۹۰ صفحه برای بهار ۱۳۹۷ با صاحب امتیازی و مدیرمسوولی اسماعیل حسام...

سالنامه ارغنون هامون؛ پدید آوردن اصالت برای تفکر (در گفتگو با مجید نصو...

مجید نصوری: سردبیر سالنامه ارغنون هامون خبر داد: ارغنون هامون؛ پدید آوردن اصالت برای تفکر به گزارش دوهفته نامه آوای هامون، سردبیر سالنامه بینارشته ای ارغنون هامون درباب نخستین شماره این سالنامه توضیح...