سازه‌گرایی اجتماعی؛ تأثیرگذارترین گونه‌ فعلی نسبی‌گرایی (مقاله ای از ج...

سازه‌گرایی اجتماعی؛ تأثیرگذارترین گونه‌ فعلی نسبی‌گرایی تأثیرگذارترین گونه‌ فعلی نسبی‌گرایی، سازه‌گرایی اجتماعی است. این ادعا که دانش، سازه‌ اجتماعی است، به معنای طرح این حقیقت است که بسیاری از فکت‌ه...