در سایه سار سیاه جامگان حسینی

بدون شک تنوع فرهنگی موجود در فرهنگ و آیین‌های ماه محرم، حامل معنایی واحد است که در طی تاریخ کارکردهای فرهنگی، اجتماعی مختلفی داشته و در هر منطقه و دیاری از کشورمان ایران با رسم و رسوم گوناگونی آیین ه...