فضای جریان‌ها و معماری سکوت

دکتر هادی خانیکی اهیمت فراوان مقولۀ «جامعۀ شبکه‌ای» و نسبت آن با تحوّلات فن‌آورانه، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی جهان معاصر ایجاب می‌کند که در حوزۀ ارتباطات، این مفهوم، نقش مبنایی بیشتری بیابد. د...