آسیب‌شناسی مطالبه‌گری در ایران؛ گفت‌وگو با دکتر حسین ابوالحسن تنهایی...

تب ما و تاب آنان «آسیب‌شناسی روند مطالبه‌گری در ایران» در گفت‌وگو با دکتر حسین ابوالحسن تنهایی سپیده پیری اغتشاش نیست، آشوب نیست؛ حساسیت اجتماعی و پیگیری نسبت به حقوق مدنی و اجتماعی است. «مطالبه‌گران...