تن لش بوروکراسی حکومتی در مقابل تن سوخته مردم جنوب | دکتر مصطفی مهرآیی...

تن لش بوروکراسی حکومتی در مقابل تن سوخته مردم جنوب   دکتر مصطفی مهرآیین     ۱.اگر به رابطه اینروزهای میان دم و دستگاه حکومت و مردم جنوب از منظر تن و بدن نگاه کنید با دو تن یا دو حقیقت تنانه روبرو خوا...

گزارشی از جلسه بررسی بحران آبی دشتهای استان بوشهر و تاثیر آن بر تنشهای...

گزارشی از جلسه بررسی بحران آبی دشت های استان بوشهر و تاثیر آن بر مهاجرت و تنش های اجتماعی به گزارش هامون ایران، جلسه بررسی بحران آبی دشت های استان بوشهر و تاثیر آن بر مهاجرت و تنش های اجتماعی در جلسه...