ایده اساسی و کانونی این روایت مبتنی بر این است که پروژه فرهنگی-اندیشگی هامون به مثابه رایزنی فرهنگی در سطح جنوب ایران طرح ریزی شده است. منظور از جنوب ایران؛ عرصه عمومی استانهای بوشهر (به عنوان مرکز این رایزنی فرهنگی)، فارس، کهگیلویه و بویراحمد، هرمزگان، سیستان و بلوچستان، خوزستان و کرمان می باشد. تلاشهایی که در طول سالهای دهه نود شمسی در جنوب ایران با عنوان هامون صورت بخشیده ام، چیزی جز همان شکل و مدلی و الگویی از یک رایزنی فرهنگی-اجتماعی نبوده است. بی شک این تلاشها و کنشهای اجتماعی-فرهنگی که چشم اندازی بیست ساله داشته است که می شود گفت...