دکتر سیدرضا شاکری: از زمانی که عاشورا وارد چرخه زندگی و مناسبات ایرانیان شده است همیشه دو روایت نهادی/رسمی و روایت مردمی/انسانی که گویی به نوعی گاه با هم تقابل نیز داشته‌اند، ادامه یافته است. نهاد روحانیت متولی روایت رسمی و جامعه متولی روایت دوم شده است. با پدیدارشناسی و مطالعه متون و گزارش‌ها و تبارشناسی تاریخی می‌توان تایید کرد که با وجود سلطه گفتمانی روایت رسمی، روایت مردمی و انسانی با مسایل زندگی ایرانی آمیخته‌تر و همنوایی بیشتری داشته و این سنخ با بسیاری از ابعاد و جنبه‌های زیست ایرانیان در تاریخ واقعی خود تطابق یافته است.