ایسنا/بوشهر دبیر انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات استان بوشهر گفت: کرونا، جامعه انسانی را به معنای واقعی با ناتوانی و کوچک شماری انسان مدرن مواجه کرده و از همین رو همه آن رویاهای بزرگ توسعه و پیشرفت انسان، با کوچکترین موجودی به باد رفته است. اسماعیل حسام مقدم در گفت‌وگو با ایسنا عنوان کرد: مدرنیته سراسر امید است به توانایی و دانایی انسان مدرن؛ اما کرونا به مقابله و از هم گسیختن این ایده ایستاده است. همانگونه که یازدهم سپتامبر به نابودی همه رویاهای پیشرفت و توسعه جامعه جهانی برخاست.