اسماعیل حسام مقدم: در جامعه پیچیده جامعه معاصر ایران، با چند-وجهی بودن مفاهیم روبه رو هستیم و نمی شود برای هر مفهوم یا واژه، یک معنا و یا یک مفهوم را مدنظر قرار داد لذا ایده من در تشریح و تفسیر این سه مفهوم (توسعه، صنعت، رسانه) مبتنی بر مفاهیم گسترده در سه گانه سازی این واژگان می باشد. در تفسیر و تشریح این سه مفهوم باید هرکدام را در ماتریسی از معانی در کنار هم مورد بررسی قرار داد تا بتوان نسبت این سه مفهوم را به یکدیگر استنباط و استخراج نمود. حال با داشتن این ماتریس، می شود از 27 امکان برای تفسیر رابطه بین سه مفهوم بهره برد و ...