برف روی کاج ها؛ صورتبندی گفتمانی تشکلهای غیردولتی زنان در حوزه جنوب...

صورتبندی گفتمانی تشکلهای غیردولتی (NGO) زنان در جنوب ایران تشکل های غیردولتی به عنوان سازمان هایی غیرتجاری-غیرسیاسی در هر نظام اجتماعی دارای نقشی موثر در جلب مشارکت مردم از طریق توانمندسازی آن ها در ...