جامعه رفاه/گفتگوی ملی در دوران پساتحریم؛ یادداشتی از اسماعیل حسام مقدم...

جامعه رفاه / گفتگوی ملی در دوران پساتحریم اسماعیل حسام مقدم     گفت وگوی ملی؛ ضرورت امروز دوران پساتحریم هست. اگر که مردم ایران و دولتی ها توانستند تحریم را با گفت وگوهای بین المللی بشکنند،...