بررسی رابطه‌ی زندگی کنونی با نگرش مهندسی‌وار (ناصر فکوهی)...

دور باطل نگرش مهندسی من در این گفت‌وگو به سبک زندگی نخبگان می‌پردازم، نه سبک زندگی مردم عادی که آن از منطقی کاملاً متفاوت تبعیت می‌کند. با این پیش‌فرض اولیه، باید گفت که اگر منظور از «مهندس‌پروری»، ا...