یازدهم سپتامبر؛ پایان گفت وگو

مقدمه: با آغاز هزاره ی سوم به پیشنهاد سیدمحمد خاتمی رئیس جمهور ایران، سازمان ملل متحد سال ۲۰۰۱ را سال گفت و گوی تمدن ها نام گذاری کرد. بنظر می آمد قرار بود آسمان هزاره ی سوم نیز چنان هزاره ی دوم باشد...

گفت وگو به مثابه ی آزادی

تغییر یک عامل در محیط موجب بروز تغییراتی در دیگر اجزای موجود در آن می شود، در نتیجه همه ی عوامل موجود، به تراز بالاتری از پیچیدگی زیستی ارتقا پیدا می کنند. محیط، خود یک سیستم باز است که هر تغییری در ...