با همدلی شورای شهر، موفق بوده ایم

 انجمن هامون ایران با همکاری هفته نامه اتحادجنوب؛ در چهارمین دوره ی برگزاری عصرانه های فرهنگی هامون و در شصت و دومین عصرانه ی خود؛ موضوع نشست را به شهری جوان و شهرداری جوان اختصاص داد. انجمن هامون ای...