مصدق و ۲۸ مرداد

روزی که دکتر محمد مصدق یا به قول مخالفانش که می خواستند آریستوکراسی و هزار فامیلی او را به رخ بکشند ” مصدق السلطنه ” به نخست وزیری رسید این خبر مثل توپ در همه ایران صدا کرد. در آن روز تلگرافچی ها یک ...