ای «بخارا» شاد باش و دیر زی

درباره ۱۰۰ شماره مجله بخارا و ۱۶۶ شبِ بخارا «بخارا شهری بود که من را عمیقاً تحت تأثیر قرار داد. من شهرهای زیادی، شهرهای مهمی را در دنیا دیده‌ام، اما هیچ کدام مثل بخارا من را تکان نداد. در بخارا هنوز ...