عباس جاودانی

گزارشی از وضعیت فرهنگی و هنری شهرستان تنگستان؛ گزارشی از عباس جاودانی...

گزارشی از وضعیت فرهنگی و هنری شهرستان تنگستان؛ گزارشی از عباس جاودانی   یکی از ارکان اقتدار یک ملت، فرهنگ می باشد و بدون توجه به این مقوله نمی توان در حوزه های سیاسی، اقتصادی…. به پیشرفت ه...