مقدمه ای بر فضای فرهنگی دهه ۵۰ شمسی

 ایران در خلال دهه ۵۰، کشوری است که خاطره کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ را که با دخالت بیگانگان به وقوع پیوست و از سوی دیگر خاطره کوتاه مدت حکومت قانون، مدنیت و آزادی بیان دوران مصدق و نیز فریبکاری ها و بازی ...