تجربه های مدیران مسئول نشریات محلی

شصت و هشت مین عصرانه فرهنگی هامون با موضوع «تحلیل و بررسی تجربه ی زیسته ی مدیران مسئول مطبوعات محلی استان بوشهر» با حضور حسن لاوری؛ مدیرمسئول و سردبیر هفته نامه نصیربوشهر و اکبر صابری؛ مدیرمسئول و سر...