بی هوا با عشق

  * لطفا خودتان را معرفی کنید.  من مجتبا ناطوری زاده متولد ۱۹ مرداد ۶۲ در بوشهر و فرزند اول خانواده هستم. تحصیلاتم را در رشته ی زبان و ادبیات فارسی در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد با پایان نامه...