گونه شناسی نظریه های جامعه شناسی تاریخی ایران؛ مقاله ای از دکترمصطفی ع...

گونه شناسی نظریه های جامعه شناسی تاریخی ایران دکترمصطفی عبدی هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی بندرقشم من در ذیل مطالعات خود به این نتیجه رسیده ام که عموم مطالعات و نظریه پردازی های پیشین، اعم از مارکسیس...

خشونتی بنام منع خشونت بر علیه زنان؛ مقاله ای از دکتر مصطفی عبدی...

خشونتی بنام منع خشونت بر علیه زنان مصطفی عبدی/ جامعه شناسی در تقویم های ملی و بین المللی به منظور ارج نهادن به قشر خاصی از جامعه و یا با هدف توجه بیشتر به آن اقشار برخی روزهای ملی و بین المللی پررنگ ...