ملی شدن صنعت آب

ملی شدن صنعت آب محسن عباسپور منتقد اجتماعی آنچه اکنون در ماجرای آب گریبان جامعه‌ی ایرانی را گرفته، ریشه در گذار از «نقش اجتماعی میراب» به «نقش دولتی کارشناس آب» و گذار از «سازه‌ی اجتماعی ـ تاریخی قنا...