منابع آب و تأثیر بر روی عملکرد توسعه پایدار در بخش ارم...

توسعه پایدار در این گزارش به مفهوم توسعه ای است که با برطرف کردن نیازهای نسل حاضر، نیازهای نسل آینده را نیز در نظر می گیرد. توسعه پایدار به عنوان مفهومی فراگیر، ابعاد متفاوتی شامل ابعاد اقتصادی، زیست...

خطر بزرگ؛ از کالیفرنیا تا خاور میانه

امروزه تخریب منابع آبی و مدیریت نادرست سیلاب‌ها، خشکسالی و آلودگی آب بیش از سلاح‌های هسته‌ای یا همه گیری جهانی یک بیماری خطرناک، توسط رهبران کشورها و گروه‌های مختلف به‌عنوان جدی‌ترین تهدید برای ملت‌ه...