توسعه پایدار و هم نوایی زنان

یک. از آنجایی که یکی از پیش شرط های توسعه پایدار؛ توانمندسازی زنان می باشد، سازمان ملل برای اجرایی کردن طرح اهداف توسعه پایدار سال های ۲۰۱۶ تا ۲۰۳۰  جهت دستیابی به توسعه پایدار جهانی به مشارکت و...