گفتمان اعتدال؛ کشاکش میان میل و عقل

دکتر مصطفا مهرآیین   اشاره: انجمن هامون ایران(NGO)  در راستای تحقق اهداف خویش در حوزه حقوق شهروندی که به عنوان موضوع اصلی این تشکل غیردولتی می باشد، اقدام به گشودن باب گفت وگویی در حوزه تبیین مفهوم &...