فضای مجازی؛ جایی برای ولگردی ذهنی

تکنولوژی بنا به تعریف اهل علم دانش فنی واطلاعاتی است که منجر به تولید محصولاتی بهتر می شودودر تولید ایجاد تنوع می کند که خود بازاریابی ورقابت را در پیش رو دارد.تکنولوژی یا فناوری ازدو لغت یونانی tech...