سنگ ها؛ دباره مساله فلسطین (ژیل دلوز)

بمناسبت روزجهانی اتحاد با مردم فلسطین سنگ‌ها ژیل دلوز اروپا بدهی‌ِ بی حدّ و حصری در قبالِ یهودیان داشت، با این همه، به‌جای این‌که بدهی‌اش را پرداخت کند، مردم بیگناهی را مجبور کرد تا این بدهی را بپردا...