فقدان خلاقیت در کانون پرورشی برازجان

در دی ماه سال ۱۳۴۴ بود که فرح پهلوی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان را به عنوان سازمان فرهنگی و هنری بنیان نهاد. این کانون در ابتدا زیر نظر هیات امنا، هیات مدیره و مدیر عامل فعالیت می کرد. این شیو...