ادبیات کودک؛ مساله ای گفتمانی

یکم. هر جامعه ای برای بیان خود، واژگانی را که در اختیار دارد به کار می گیرد و نسبت خودش را با واقعیت های موجود در جهانش معین می سازد. یکی از این واقعیت های موجود در هر جامعه ای؛ واقعیت “کودک بو...

پرونده هامون(۱۱): ادبیات کودک؛ آفرینش گفتمانی چند ساحتی...

پرونده ویژه هامون: ادبیات کودک؛ آفرینش گفتمانی چند ساحتی فهرست: ۱-     ادبیات کودک در سرزمین مادری/ درنگی بر ضرورت ادبیات کودک و نوجوان/ نی نا غریب زاده ۲-     ادبیات کودک؛ مساله ای گفتمانی/ تاملاتی ...