استفاده از ظرفیت های تخصصی زنان به عنوان فرماندار؛ مهدیه امیری در گفتگ...

مهدیه امیری؛ دبیر جمعیت زنان مسلمان نواندیش استان بوشهر در گفتگو با بامدادجنوب : استفاده از ظرفیت های تخصصی زنان به عنوان فرماندار   مهدیه امیری؛ دبیر جمعیت زنان مسلمان نواندیش استان بوشهر در گف...

متاسفانه قلیان مبدل به نشانه شده!!، اسماعیل حسام مقدم در گفتگو با بامد...

متاسفانه قلیان مبدل به نشانه شده!! اسماعیل حسام مقدم؛ دبیر انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات استان بوشهر در گفتگو با روزنامه بامدادجنوب   در شناخت هر مساله اجتماعی و فرهنگی با دو وجه روبه ر...