وقتی محیط زیست تیتر یک نباشد

مهدیه امیری: شصت و هفتمین عصرانه فرهنگی هامون با موضوع محیط زیست استان بوشهر با حضور مهران فقیه، شهین بازیار،علی زمانی و ابوذر محمدیان برگزار گردید. در این جلسه از عصرانه؛ به آسیب هایی که محیط زیست ا...