کودکان؛ در جست وجوی محبت

کودکان، مهر و محبت را به تمامی جست وجو می کنند و همواره به دنبال آغوشی می گردند که محبت نمودن را بی دریغ به او ارزانی دارد. به تعبیر ماهاتما گاندی، انسان همیشه در مقام این است که دایره دوست ‌داشتن ‌ه...

فرآیند توسعه و آموزش بر کودکان

فرآیندهای توسعه ، اجتماعی و فرهنگی تاثیر زیادی بر زندگی کودکان داشته است . کودکان یک فرایند تاریخی – اجتماعی هستند که به عنوان یک گروه متمایز از بزرگسالان قابل مطالعه اند. فرایندهای توسعه تاثیر مثبت ...

کودکان ابزاری برای اعمال قدرت والدین

مهمانی های خانوادگی با حضور کودکان گاهی آنقدر متشنج می شود و عرصه را بر سایر افرادی که کودکی همراه خود ندارند تنگ می کند که فرار را بر قرار ترجیح می دهند.جیغ های ممتد، بهانه گیری های بی مورد، سر و صد...