علل فقدان تاریخ­‌نگاری زنان در بوشهر؛ مقاله ای از سیدقاسم یاحسینی...

علل فقدان تاریخ­نگاری زنان در بوشهر سیدقاسم یاحسینی؛ مورخ و پژوهشگر مطالعات زنان تاریخ زنان در جنوب ایران به طور اعم و استان امروزی بوشهر به طور اخص از جمله موضوعات جالبی است که جای کار فراوان دارد. ...

خاطره، تاریخ، فراموشی

در جوامعی که درک و شناخت انسان ها از کارکرد جامعه عاملی مهم و تعیین کننده در شکل دادن به تحولات جاری و آتی اجتماعی تلقی می شود، آنچنان که سوژه انسانی وزن مهمی در تاثیرات و تاثرات دارد، تاریخ و تاریخ ...