موسیقیِ کرونا زده!؛ تاملاتی از حسام حق پرست درباره موسیقی در دوران کرو...

موسیقیِ کرونا زده! حسام حق پرست   آموزش موسیقی؛ کنسرت ها؛ و جشنواره هایی که در جهان با موسیقی شکل می گرفت دچار کرونا شده و با احوالی خسته و نزار روزگارش سپری می شود! -کسادی شدید اقتصادی!(تعطیلی کنسرت...

پنجمِ دی ماه؛حالِ در هم شده انسان و کوچِ ایرج بسطامی: یادداشتی از حسام...

امید آواز؛ شب تلخ کویر! حسام حق پرست (پنجمِ دی ماه؛حالِ در هم شده ی انسان و کوچِ ایرج بسطامی) *********   افشاری مرکب را که خواند، کار تمام شد! حالا دیگر موسیقی دستگاهی ایران صدایی را می شنود از دلِ ...