گاز، سوخت برتر جهان آینده

بازار انرژی نیز مانند بسیاری از موضوع‌های دیگر درحال تغییر و تحول است. هرچند بی‌نیازی انسان به انرژی غیرقابل تصور است، ولی اشکال انرژی و سهم آنها از سبد انرژی درحال تغییر است. براین اساس برآوردها از ...