تحلیل چندسطحی مسئولیت اجتماعی صنعت نفت؛ اثری از محمد فاضلی و امیر ناظم...

تحلیلی چندسطحی از مسئولیت اجتماعی صنعت نفت در ایران دکتر محمد فاضلی دکتر امیر ناظمی این مقاله برای سومین کنفرانس مسوولیت اجتماعی شرکتها در صنعت نفت به تاریخ ۲۸ تیرماه ۹۶ ارائه شده است.   مسئولیت...