رقصنده در تاریکی

کارگردان دانمارکی که نامش با نهضت دگما ۹۵ در فیلم سازی همراه است. متولد ۱۹۵۶ در کپنهاگ است. فیلم هایش بخاطر جهت گیری مینی مال در تکنولوژی و استفاده از ساختار قصه گو مشهور هستند. وقتی فیلم او را می بی...