امید دولتی

  طرح امید اجتماعی به واسطه «ساختار» و «شیوه اجرا» بیش از آنکه طرحی عمیق برای بازگرداندن امید به اجتماع و افزایش مشارکت افراد و گروه­های اجتماعی باشد، طرحی است دولتی که با نگاهی از بالا به پایین...