برنامه ریزی ناحیه ای

برنامه ریزی ناحیه ای ، محدود به کاربری زمین ، محیط زیست ، شکل محیط انسان ساخت ، کشاورزی ، صنعت، آموزش ، بهداشت و درمان وگذران اوقات فراغت نمی باشد. بلکه برنامه ریزی ناحیه ای به منزله جریان درهم بافته...