بی تفاوتی؛ کشاکش فردیت با جمعیت

شصت و ششمین عصرانه فرهنگی هامون با حضور سید ابراهیم مساوات (دانشجوی دکتری جامعه شناسی) و جواد جوکار برازجانی (کارشناس ارشد مدیریت) با تاخیری دو ساعته برگزار شد؛ این تاخیر به دلیل همزمانی برگزاری همای...