“پروژه ناتمام مشروطیت”

عصرانه های هامون در پنجاه و پنجمین عصر خود با تاریخ فرمان مشروطیت قرین شده بود که به خاطر این همزمانی انجمن هامون ایران، جلسه یی در تحلیل تاریخ مشروطه ی ایران در دفتر هفته نامه اتحاد جنوب برگزارکرد. ...