استفاده از ظرفیت های تخصصی زنان به عنوان فرماندار؛ مهدیه امیری در گفتگ...

مهدیه امیری؛ دبیر جمعیت زنان مسلمان نواندیش استان بوشهر در گفتگو با بامدادجنوب : استفاده از ظرفیت های تخصصی زنان به عنوان فرماندار   مهدیه امیری؛ دبیر جمعیت زنان مسلمان نواندیش استان بوشهر در گف...