جایگاه زنان هنرمند در جامعه ی ایرانی

مقدمه: نیمی از جمعیت هر جامعه را زنان تشکیل میدهند؛ بدین ترتیب در توانمندی و توسعه هر جامعه نقشی تعیین کننده دارند. زنان قرن حاضر در تمام زمینه های جامعه حضور داشته و دارند ؛ به گونهای که دیگر نمیتوا...

جنسیت و حق به شهر (لادن رهبری)

زنان دارای نیازها و نقش­ها، هنجارها و مسائل اجتماعی مخصوص به خود هستند. حق به شهر یکی از این مسائل است که اخیرا در جغرافیای فمینیستی و ادبیات شهری پیرامون مسائل زنان مورد توجه قرار گرفته است. این مسا...

هیچ زنی در برابر تجاوز مصونیت ندارد

خشونت علیه زنان از گذشته تا کنون، همواره وجود داشته و قربانیان اصلی آن، زنان بوده اند. زنانی که به عنوان جنس دوم و ابژه ی جنسی به آنها نگریسته می شود و قدرت مردان در زمینه های اقتصادی، قانون، سازمان ...