فراتر از تجدد: زندگی در وضع نقد و سرپیچی دایمی (مصطفا مهرآیین)...

مصطفی مهرآیین جامعه شناس ۱) بنا به رویکرد ساختارگرا در تحلیل فرهنگ، مهم ترین مسأله در زندگی اجتماعی انسان مسأله است. این که ما چگونه و مبتنی بر چه الگوها، اصول و قواعدی باید با خود، جامعه، دیگران و ط...

ایرانیت، اسلامیت، مدرنیت

شورای نویسندگان هامون: جامعه مدنی  هم چون دشت و هامونی بسیار وسیع و گسترنده هست که توان این را دارد تا همه ی هستنده ها و اندیشه ها را در خود پذیرا باشد. در این گستره وسیع، حجم عظیمی از فرهنگ ها و تمد...