نلسون ماندلا؛ نام دیگر مدارا

وقتی به سوی دروازه‌ای می‌رفتم که به آزادیم منتهی می‌شد، می دانستم که اگر نفرت و تلخکامی را پشت سر نگذارم، همچنان در زندان خواهم بود. نلسون ماندلا زندگی شگفت انگیز است فقط اگر بدانید چطور زندگی کنید (...