درسایه و بر چرخ:ادبیات و هنر معلولیت

تقدیم به دوستان عزیزم “مهدی احمدی” و “مهدی ناصری” هامون:سعید سبزیان، لیسانس و فوق لیسانس خود را در ادبیات انگلیسی گرفته و اکنون نیز دانشجوی دکترای نظریه ادبی و بلاغت در دانشگا...

مثل پریدن یک کبوتر

درنگی بر فیلم اِمور(عشق) علی آتشی* پرداختن به موضوع عشق، از دیرباز قصه پرکشش و رایج عرصه­ی هنر بوده است؛ قصه­ای همیشه­گیرا که قدمتی دارد به طول تاریخ. آنقدرها که گاه با نگاهی فراهنری عرصه هنر را در ت...

تکرار ابدی رنج

 اسماعیل حسام مقدم: زیستن در جهان مدرن همواره از رنجی عمیق سرشار بوده است. انسانهای مدرنی که به زعم ایمانوئل کانت، از صباوت و کودکی به بیرون جسته اند و اینک، خودشان به بلوغ رسیده اند و همچون سیزیف، ب...