آقای رییس جمهور؛ وزارت صنعت را توجیه کنید، کشور آب ندارد...

آقای رییس جمهور؛ وزارت صنعت را توجیه کنید، کشور آب ندارد از یک سو وزارتخانه های نیرو و کشاورزی ، شب و روز از کمبود آب در کشور ناله می کنند و از سوی دیگر، وزارت صنعت، معدن و تجارت در حاشیه کویر، صنایع...