پرونده هامون(۴): در انتظار گودو

 پرونده ویژه هامون در باب نمایشنامه در انتظار گودو؛ نوشته ساموئل بکت فهرست: ۱- “ما کُلِّ بَشریت ایم”/ اشارتی به نمایشنامه “در انتظار گودو” در جامعه مدنی/ اسماعیل حسام مقدم(دبیر پرونده) ۲- انسان و ارا...